Затверджено Протоколом Загальних зборів
ГО “Обʼєднання Толока”
від «20» жовтня 2018 р.
№ 181020-1

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конфлікт інтересів

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про конфлікт інтересів ГО «Обʼєднання Толока» розроблено у відповідності до Статуту ГО “Обʼєднання Толока”, інших внутрішніх документів та чинного законодавства України. Положення визначає політику ГО “Обʼєднання Толока” щодо визначення, виявлення, управління, запобігання та розкриття потенційних або дійсних конфліктів інтересів.

Політика ГО “Обʼєднання Толока” направлена на встановлення належного регулювання та контролю над процесом визначення, виявлення та управління потенційними та/або існуючими конфліктами інтересів, встановлення стандартів та вимог, які є обов’язковими для всіх членів Ради, Ревізійної комісії, Голови та працівників ГО “Обʼєднання Толока”.

Члени Правління, Ревізійної комісії, Голова та працівники ГО “Обʼєднання Толока” зобов’язані уникати будь-яких ситуацій та дій, що можуть спричинити або загрожувати конфліктом інтересів, або можуть вплинути на неупередженість та незалежність при розгляді та прийнятті рішень на користь та в інтересах ГО “Обʼєднання Толока”.

 

ВИЗНАЧЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Конфлікт інтересів – суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих службових повноважень.

Конфлікт інтересів існує за умов, що:

- зовнішній інтерес впливає або може вплинути на судження або дії працівника у його професійній діяльності;

- приватні інтереси суперечать (чи здаються такими, що суперечать) чи втручаються будь-яким чином в інтереси ГО “Обʼєднання Толока”.

Конфлікт інтересів може набувати різних форм, він переважно виникає, коли член Правління, Ревізійної комісії, Голова або працівник ГО “Обʼєднання Толока” може впливати на діяльність ГО “Обʼєднання Толока” таким чином, що це може призвести до прямих чи опосередкованих фінансових прибутків такої особи або його родини, або його ділових партнерів чи третіх осіб, або надання невідповідних/неналежних переваг третім особам зі шкодою для ГО “Обʼєднання Толока”.

Конфлікт інтересів не обов’язково обмежується фінансовими можливостями, перспективами чи перевагами, він також може бути спричинений як фінансовими вигодами (грошовими, іншими матеріальними вигодами) так і нефінансовими (вигодами, які неможливо оцінити).

 

ПРОЦЕДУРИ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ПОТЕНЦІЙНОГО АБО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ЯКИЙ ІСНУЄ

Члени Правління, Ревізійної комісії, Голова та працівники ГО “Обʼєднання Толока” повинні

своєчасно повідомляти про наявність у них потенційного або конфлікту інтересів який існує, стосовно будь-якого рішення, яке розглядається або планується до розгляду ГО “Обʼєднання Толока”. Голова ГО “Обʼєднання Толока” повинен завчасно повідомити про можливий конфлікт інтересів Раду ГО “Обʼєднання Толока”. У свою чергу Голова Правління повинен повідомити про можливий конфлікт інтересів членів Правління ГО “Обʼєднання Толока”.

Голова ГО “Обʼєднання Толока” зобов’язаний повідомляти про будь-які наявні чи потенційні

конфлікти інтересів або будь-яку причетність, яку він може мати до дійсного чи потенційного контрагента, клієнта, постачальника товарів/послуг або про будь-які інші обставини, що можуть передбачати конкуренцію або суперечливі цілі їхніх особистих інтересів та інтересів ГО “Обʼєднання Толока”.

Здійснюючи свої повноваження, учасники ГО “Обʼєднання Толока” зобов’язані діяти тільки у межах наданих їм повноважень та перед третіми особами поводитися так, щоб не зашкодити діловій репутації ГО “Обʼєднання Толока” та інших працівників.

Члени Правління, Ревізійної комісії, Голова та працівники ГО “Обʼєднання Толока” повинні заявляти про будь-який особистий фінансовий чи інший інтерес, який може впливати на виконання ними своїх повноважень, в тому числі володіння (його родиною/членами родини, близьким другом/партнером) частками бізнесу, підприємств чи організацій.

 

ПРОЦЕДУРИ ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

При виникненні конфлікту інтересів:

Працівник ГО “Обʼєднання Толока” повинен письмово повідомити про це Голову ГО “Обʼєднання Толока”, а той у свою чергу повинен повідомити Голову Правління ГО “Обʼєднання Толока” до початку розгляду відповідного питання.

Після повідомлення про можливий конфлікт інтересів Голова Правління ГО “Обʼєднання Толока” розглядає ситуацію і протягом 5 (п’яти) робочих днів зобов’язаний прийняти рішення про вчинення даного правочину з подальшим затвердженням рішенням Правління.

У разі недотримання вимог, передбачених цим розділом Положення, особа, заінтересована у вчиненні ГО “Обʼєднання Толока” правочину, який укладається в умовах конфлікту інтересів, несе відповідальність перед ГО “Обʼєднання Толока” у розмірі завданих збитків.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Будь-якому працівнику, члену Правління, Ревізійної комісії, Голові, які мали повідомити, але не повідомили про конфлікт інтересів чи загрозу його виникнення забезпечується можливість надати пояснення такого неповідомлення.

Член Правління, Ревізійної комісії, Голова та працівник несуть відповідальність за порушення цього Положення відповідно до Статуту, внутрішніх документів ГО “Обʼєднання Толока” та норм чинного законодавства України.

Контроль за дотриманням цього Положення і, зокрема, за процесом визначення, виявлення та управління потенційними та/або конфліктами, що існують інтересів здійснюється Правлінням ГО “Обʼєднання Толока”.